Publications in Turkish

Books:

1. Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları. Ankara Social Science Association Publications. 1972,193 p.( Psychological dimensions of social change.)

2. Gençlerin Tutumları: Kültürlerarası Karşılaştırma.Ankara: Middle East Technical University Publications. No. 25, 1973, 160 p. (Youth’s attitudes: A Cross-Cultural Comparison).

3. Dış Ülke Yaşantısının Etkileri. İstanbul: Boğaziçi University Publications. 339 p. 1975, (Effects of sojourn experience).

4. Genel Psikoloji, İstanbul: Boğaziçi University Publications. 1975, 157 p. (General Psychology)

5. İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. Ankara: Social Science Association Publications. G-8, 1976, 379 p. (Human and humans: An introduction to social psychology).

6. Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve Doğurganlık. İstanbul:Boğaziçi University Publications. 1980, 337 p. (Value of the child: Values and fertility in Turkey).

7. İnsan-Aile-Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. 1990, 140 p. (Human-Family Culture).

8. (with S. Bekman& D. Sunar) Anne Eğitim Programı Kılavuzu (Handbook for Mother Training). Ankara: UNICEF Publication, 1991.

9. (with S. Bekman) Zihinsel Eğitim Programı (Cognitive Training Program). Ankara: UNICEF Yayınları, 1992.

10. (with S. Bekman & D. Sunar) Başarı Ailede Başlar (Success Starts in the Family). İstanbul, YAPA, 1993.

11. Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında Aile ve İnsan Gelişimi (Cultural Psychology: Family and Human Development in Cultural Context). Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998. 2nd E. Evrim Kitabevi.

12. Yeni İnsan ve İnsanlar (Human and Humans), İstanbul, Evrim Kitabevi, 1998.

13. (with S.Gülgöz, E. Erktin, P. Çetinkaya, I. Ataibiş & E. Uzun-Sabol) Oku Düşün Yap 1 (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı), (Read, Think, Do 1- Cognitive Capacity Development Program), İstanbul: Türk Egitim Gönüllüleri Vakfı, 2001.

14. (with S.Gülgöz, E. Erktin, P. Çetinkaya, I. Ataibiş & E. Uzun-Sabol) Oku Düşün Yap 1 Egitici Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı), (Read, Think, Do 1 Instructor’s Book – Cognitive Capacity Development Program), İstanbul: Türk Egitim Gönüllüleri Vakfı, 2001.

15. (with S.Gülgöz, E. Erktin, P. Çetinkaya, I. Ataibiş & E. Uzun-Sabol)Oku Düşün Yap 1 Tanıtım Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı), (Read, Think, Do 1 Introduction Book – Cognitive Capacity Development Program) İstanbul: Türk Egitim Gönüllüleri Vakfı, 2001.

16. (with S.Gülgöz, E. Erktin, P. Çetinkaya, I. Ataibiş & E.Uzun-Sabol) Oku Dusun Yap Egitici Kitabi 3. (Read, Think, Do 3 – Instructor’s Book) Eskisehir: Egitim Gonulluleri Vakfi Yayinlari, 2003.

17. (with S. Gülgöz, E. Erktin, P.Çetinkaya, I. Ataibiş ve E.Uzun-Sabol) Oku Dusun Yap Egitici Kitabi 4. (Read, Think, Do 4 – Instructor’s Book) Eskisehir: Egitim Gonulluleri Vakfi Yayinlari, 2003.

18. Günümüzde İnsan ve İnsanlar (11. Baskı) (Güncellenmiş yeni basım), İstanbul, Evrim Yayınevi, 2008(Human and Humans in contemporary world; revised ed.)

19. Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji, (3. Baskı) Koç Üniversitesi Yayınevi, Turkey. 2012 (Family, Self, and Human Development: Cultural Psychology)

  1. (with Z. Cemalcılar) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar. Evrim Yayınevi, 16. Baskı (Human and Humans From Past To Present).

Articles and Chapters:

1. “Türkiye’de sosyal-psikolojik araştırmaların genel görünümü, gruplanması ve bazı problem sahaları”, 15-39 (An overview and categorization of social psychological research in Turkey and problem areas) in Türkiye’de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, Ankara: Hacettepe University Publications. D-11, 1971. (Progress of social research in Turkey).

2. “Sosyal ilim metodolojisi: Köy ve Nüfus Araştırmaları, İzmir Araştırması,” 170-180. (Social Science Methodology, examples of village and populationsurveys) in Türkiye’de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, Ankara: HacettepeUniversity Publications , D-11, 1971.(Progress of social research inTurkey).

3. “Ölçme ve ölçekleme”, 79-112 (Measurement and scaling) in Keleş, R. (Ed.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara TODAIE Publications, 1976. (Social Science Methodology).

4. “Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler”, 371-396 (Social psychological research methods) in Kele, R. (Ed.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. AnkaraTODAIE Publications, 1976. (SocialScience Methodology).

5. (with Aykut Kansu) “Cinsiyet rollerinin sosyalleşmesi ve aile dinamiği: Kuşaklararası bir karşılaştırma”. Boğaziçi University Journal, 1976-1977, Vol. 4-5, 35-48 (Socialization of sex roles and family dynamics: An intergenerational comparison).

6. “Toplumda ahlak nasıl yaratılır? ” Milliyet, January 27, 1977. (How do moralsdevelop in society?).

7. “Dördüncü Plan hazırlanırken nüfus sorunu” Milliyet, May 5, 1978. (Population problem in the context of the 4th Development Plan).

8. “Çocuğun Değeri”. (Value of the Child) Psikoloji Dergisi, 1,1, March 1978, 2-4 (Psychology Journal).

9.”Türkiye’de çocuğun değeri, kadının rolü ve doğurganlığı”, 89-115.(Value of the child, women’s role and fertility in Turkey) in Abadan Unat, (ed.) Türk Toplumunda Kadın. Ankara: Turkish Social Science AssociationPublication, No. 8, 1980 (Woman in Turkish Society).

10. “Türkiye’de çocuğun bazı gelişme sorunları” (problems of child development inTurkey) in TRT Çocuk Yayınları Semineri. Ankara: Publication, No. 8, 1980 (Turkish Radio-Television Seminar on Broadcasting for children)

11.”Sosyal değişme bağlamında psikolojik araştırmaların yeri” (Psychological research in the context of social change) Psikoloji Dergisi, 11-12, 1980, 2-5 (Psychology Journal).

12. “Kitle iletişimiyle sağlanacak ana-baba eğitiminin esasları” (Fundamentals of parent education through the mass media). Istanbul: Boğaziçi University,Early Childhood Development and Education Project, 1980.

13. Sosyal değişme bağlamında sosyal psikolojik araştırmaların yeri. 140-145 (The place of social psychological resarch in social change). In 1.Ulusal Psikoloji Kongresi İzmir. 1983. (Proceedings of the First National Psychology Congress).

14. Aile-içi etkileşim ve ilişkiler: Bir aile değişme modeli önerisi 131-143 (Family interaction and relations: A model of family change). In Türkiye’deAilenin Değişimi. Ankara: Turkish Social Science Association Publication, 1984. (Family Change in Turkey).

15. Aile ve kültürel psikoloji 219-227. (Family and cultural psychology). In III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Psychologists Association Publication, 1985 (3rd National Psychology Congress Scientific Studies).

16. Sosyal Psikoloji Araştırmaları: Geleceğe İlişkin Öneriler 7-20. (Social psychology studies: Recommendations for the future) In Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi. Ankara: Turkish Social Science Association, Publication, 1986 (Development of Social Science Research in Turkey).

17. Aile-içi etkileşim ve çocuk gelişimi. (Family interactions and child development). In Türkiye’de Çocuğun Durumu, Ankara: UNICEF, 1989. (State of the Child in Turkey).

18. “Gelişme ve İnsan Bilimi” Cumhuriyet, 25 December, 1989, (Development and human science)

19. Türkiye’de kadınların aile içi statüsü, eğitimi ve istihdamı, (Intrafamily status, education and employment of women in Turkey). In OECD and İİBK,Değişen bir Toplumda Kadınların İstihdamının Geliştirilmesi. Ankara: 1990, 101-121. (Improving Employment of Women in a Changing Society).

20. “Psikoloji, kültür ve sosyal değişme” (Psychology, culture and social change) Toplum ve Bilim, 1990, 48/49, 19-25. (Society and Science)

21. Türkiye’de ailenin sürekliliği ve değişimi. (continuity and change in the Turkishfamily) In 1. Aile Şurası Bildirileri, Ankara, 1990 (Proceedings of the FirstFamily Congress).

22. “Türkiye’de Aile Kültürü”. (Family culture in Turkey) Çağdaş Kültürümüz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Istanbul, 1991(Our Current Culture).

23. Türkiye’de aile politikası, (Family policy in Turkey) in Ana Britannica Ansiklopedisi, 392 (Encyclopedia Britannica in Turkish) 1991 Yıllık (Yearbook).

24. Türkiye’de değişen aile ve çocuğun değeri (The changing family and the value of children in Turkey). Türk Tarih Vakfı (Turkish historical Foundation) Publ. Tarih İçinde Çocuk (Child in History) 1993.

25. 2000’li yıllarda sosyal bilimler (Social sciences in the years 2000s). Bilim ve Eğitim. Türkiye Bilimler Akademisi, 1995.

26. Bir aile değişimi modeli. (A model of family change) In 2. Aile Şurası Bildirileri, Ankara: 1995 (Proceedings of the Second Family Congress)

27. Psikoloji küresel insan gelişimi sorunları ile ilgili midir? (Is psychology relevant toglobal human development issues?) Türk Psikoloji Dergisi, 10, 34, 1995, 1-14.

28. Psikolojinin bilimsel konumu. Türk Psikoloji Bülteni, 2, 1995, 1-2.

29. Çok yönlü bir eğitim programı olarak ‘Anne Çocuk Eğitim Programı’. Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi . Milli Eğitim Bakanlığı, AÇEV, 1995, 42-47.

30. Özerk-İlişkisel benlik: Yeni bir sentez. (Autonomuos-Relational Self: A new synthesis) Türk Psikoloji Dergisi, 37, 1996, 36-43.

31. With A. Denkel, N. K. Pak, Ş. Pamuk.  Uluslararası Atıf Endeksleri Verilerine Göre Türkiye’de Yayın Performansı. (Publication Performance of Social Sciencesin Turkey according to International Citation Indices) TUBA için hazırlanmış Rapor, 1996.(Report prepared for TurkishAcademy ofSciences)

32. Okul öncesi eğitim programları ve aileler. (Preschool education programs and families) Milli Eğitim:Eğitim, Sanat, Kültür, 132, 1996, 25-26.

33. Çağdaş dünyada insan gelişimine ilişkin görüşler ve Türkiye deneyimi (Current views on human development and the Turkish experience). In ÇocukKültürü: 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. Ankara ÜniversitesiYayını, 1997, 182-193.

34. Açılış bildirisi. Üniversiteye Giriş (University entrance). Tüba Bilimsel Toplantı Serileri (Turkish Academy of Sciences Conference Series), Ankara, 6, 1997, 7-9.

35. Temel eğitim ve toplumsal gelişme(Basic education and societal development)Temel Eğitim, Bilim, Eğitim ve Toplumsal Gelişme. Tüba BilimselToplantı Serileri (Turkish Academy of Sciences Conference Series), Ankara, 8, 1997, 17-22.

36. Aile, Kadın ve Çocuk( Family, Women and Children). İnsani Gelişme Raporu. (Human Development Report)Ankara: UNDP, 1997, 10.

37. Erken Destek Projesi (Early Enrichment Project). Sivil Toplum Kuruluşları.İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, 57-63.

38. Türkiye’de Aile ve Çocuk Eğitimi (Family and Childhood Education in Turkey).Yoksulluğu Önleme Stratejileri. İstanbul: TESEV-UNDP, 1998, 207-210.

39. Türkiye’de İnsanca Gelişme Sorunları: Genel Bakış (Human DevelopmentProblems in Turkey). Yaygın Eğitim: Bir Toplumsal Gelişme Aracı. İstanbul: MilliEğitim Bakanlığı-Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 1998.

40. Türkiye’de Çocuğun Geleceği: Çocukla İlgili Çalışmalardan Öğrendiklerim (The future of childhood in Turkey: Lessons learned from research), In B. Onur (ed.) Cumhuriyet ve Çocuk, 147-150, Ankara: AnkaraÜniversitesi Çocuk Kültürü ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1998.

41. Türkiye’de Kadının Statüsü: Kültürler Arası Perspektifler” (Status of women in Turkey: Cross-cultural perspectives). In A. Berktay Hacımirzaoğlu (ed.) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, 143-154, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998.

42. Türkiye’de Kadının Konumu: İnsanca Gelişme Düzeyi, İstihdam, Sağlık ve Doğurganlık (Women’s position in Turkey: Human development, employment, health and fertility), 255-266. In “Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış” Uluslararası Kongresi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

43. İnsan Gelişimi: Kültürler Arası Bakış Açısı (Human development: Cross-cultural perspectives). In S. Arkonaç (ed.) Psikolojide Yeni Tartışmalar, 91-124, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999.

44. “Yoksul Ortamda Yoksunluğun Giderilmesi” (eliminating disadvantage in the context of poverty), 21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç, pp.65-72, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, (1999).

45. (with E. Kuşdil) “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı” (Value Orientations of Turkish Teachers and Schwartz’s Theory of Values), Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 2000, 77-80.

46. “İnsan Faktörünün Gelişmesinde Sosyal Bilimlerin Rolü: Aracılı Destek Modeli” (The Role of Social Sciences in the Development of the Human Factor). In Mübeccel Kıray Için Yazılar, 281-291, İstanbul: Bağlam, 2001.

47. Şerif’i Tekrar Keşfetmek: Bir Kişisel Değerlendirme (Re-discovering Sherif: A Personal Evaluation) (2007). In E. Aslıtürk ve S. Batur (Ed), M. Şerif Hakkında (pp. 119-131), Istanbul: Iletisim Yayincilik.

48. Optimal bir çocuk yetiştirme modeline doğru (Towards an Optimal Model of Child-Rearing) (2009). In M. Artar (Ed), Türkiye’de çocuk yetiştirme (p. 107-132), Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

49. “Giris: Türkiye’de Kadin ve Egitim” (Introduction: Woman and Education in Turkey). In H. Durudogan, F. Goksen, B.E. Oder & D.Yukseker (Eds.), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Calismalari, pp.9-19, Koc Universitesi Yayinlari, 2010

50. Ebeveynlik: Kultur ve Ana-Babalik: Kuram ve Uygulama Cikarsamalari. (Parenting: Culture and Parenthood: Inferences about Theory and Applications) In M. Sayil & B. Yagmurlu (Eds.), 2012, Istanbul, Koc Universitesi Yayınları, (pp. 61-79)

51. (with D. Biricik) “Bir İnsan Çiz Testi” Sonuçlarının Nesiller ve Cinsiyetler Arası Karşılaştırılması: 33 Yıl Sonra (Comparing the Results of Draw-a-Person test across Generations and Genders: After 33 Years), Türk Psikoloji Dergisi, 2013, 28(72), 36-43..

52. “Kültürleşme ve Aile İlişkileri” (Acculturation and Family Relations). Türk Psikoloji Yazıları, 2014, 17(34), 120-127.